Beleid - Wetgeving

België opnieuw veroordeeld voor slechte behandeling gevangenen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) veroordeelt de Belgische Staat voor haar gebrekkig optreden tijdens de cipiersstaking in het voorjaar van 2016. Daarmee gaat het EHRM in tegen een uitspraak van het Brusselse hof van beroep.

Het is niet de eerste keer dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België veroordeelt voor de omstandigheden waarin gedetineerden in ons land moeten leven.

Deze zaak gaat terug tot het voorjaar van 2016, toen er in verschillende (Waalse en Brusselse) gevangenissen langdurige cipiersstakingen waren. Tijdens die stakingen doken berichten op over de slechte leefomstandigheden van de gedetineerden. Gevangenen konden zich niet of amper wassen, kregen niet op tijd eten, moesten maanden op cel blijven en hadden geen contact met familieleden. Na enige tijd begon ongedierte zich te verspreiden in de gebouwen en staken de gedetineerden uit protest hun matrassen in brand.

Schadevergoeding

Verschillende gedetineerden trokken naar de rechter om de situatie aan te klagen. Aanvankelijk kregen ze ook gelijk en kreeg de Belgische staat dwangsommen opgelegd. Maar nadien kwam er de uitspraak van het hof van beroep. Dat hof oordeelde dat de verplichting om gedetineerden niet te onderwerpen aan foltering en een onmenselijke behandeling slechts gaat om een ‘inspanningsverbintenis’ en dat de Belgische Staat niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een cipiersstaking die buiten haar wil is ontstaan.

Daarop stapten de gedetineerden naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat Hof veroordeelt de Belgische staat nu omdat het onder meer artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geschonden. Dat artikel bepaalt dat niemand mag onderworpen worden ‘aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen’. Het EHRM legt aan de Belgische Staat ook de betaling van schadevergoedingen op.

‘Geen vrijgeleide’

‘Mijn cliënten zijn tevreden dat het Europees Hof met zijn arrest de controversiële uitspraak van het hof van beroep te Brussel heeft rechtgezet’, reageert advocaat Alexander Hamels. ‘Bijzondere omstandigheden zoals stakingen of covid-19 zijn geen vrijgeleide om de basisrechten van gedetineerden te schenden. Wij zijn hoopvol over de hervormingen van minister (van Justitie, Koen, red.) Geens inzake de minimumdienstverlening in de Belgische gevangenissen, waardoor zulke praktijken zich in de toekomst hopelijk niet meer kunnen voordoen’, aldus Hamels.

De Standaard

Is een gevangene gedomicilieerd in de gevangenis?

Neen.

Gevangenen worden beschouwd als tijdelijk afwezig in hun thuisgemeente.

Een gevangene die deel uitmaakt van een gezin blijft tijdens zijn verblijf in de gevangenis ingeschreven in de registers van de gemeente waar het gezin verblijft. Hij volgt het lot van het gezin bij een verhuis.

Een alleenstaande blijft ingeschreven in de gemeente waar hij woonde voor de hechtenis als ondertussen niet iemand anders in zijn woning woont en als hij ervoor zorgt dat zijn post wordt doorgestuurd.

Wordt de band met het gezin verbroken of heeft de gevangene nergens woonrechten meer, dan krijgt hij een referentieadres bij het OCMW van de gemeente waar hij het laatst ingeschreven was. Was hij nooit eerder ingeschreven dan krijgt hij een referentieadres bij het OCMW van de gemeente waar de gevangenis gelegen is.

Bron: https://www.wonenvlaanderen.be/content/een-gevangene-gedomicilieerd-de-gevangenis

Nieuw observatiecentrum voor gevangenen met psychiatrische problemen

Vanaf 2019 komt er in Sint-Gilles een forensisch psychiatrisch observatiecentrum. Dat schrijft De Morgen en bevestigt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het centrum onderzoekt onder meer gevangenen met psychiatrische problemen voorafgaand aan hun vrijlating. 

Verdachten in voorarrest zullen vanaf 2019 door het psychiatrisch observatiecentrum worden onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. Maar ook gevangenen die tekenen vertonen van psychiatrische stoornissen, passeren langs het centrum. 

"De bedoeling van het observatiecentrum is om mensen die feiten hebben gepleegd die strafbaar zijn, te analyseren", legt minister Geens uit. "Dat wil zeggen: weten of ze toerekeningsvatbaar zijn of niet, om hen dan een aangepaste manier van behandeling of bestraffing te geven."

 

Het observatiecentrum zal onderzoeken of gewone gedetineerden met psychiatrische problemen alsnog geïnterneerd moeten worden

Koen Geens, minister van Justitie

"De bedoeling is ook om te kijken of gewone gedetineerden die psychiatrische problemen ontwikkelen en die niet aan de juiste behandeling zijn onderworpen, alsnog geïnterneerd moeten worden. Dat wil zeggen: behandeld worden als zorgbehoevende patiënten eerder dan als gevangenen."

Het observatiecentrum was oorspronkelijk gepland voor januari 2016 in Haren als onderdeel van het nieuwe gevangeniscomplex daar. Die bouw liep echter vertraging op, waardoor er vanaf volgend jaar een voorlopig observatiecentrum komt in Sint-Gillis. Het definitieve observatiecentrum staat wel nog altijd gepland in Haren. 

VRT Nieuws, 02/06/2018

Imams moeten gedetineerden deradicaliseren

De Vlaamse overheid schakelt imams in om geradicaliseerde moslimgevangen die in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating te ‘de-radicaliseren’. Het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) stelt het project ‘Theologische Aanpak Islamitische Radicalisering’ voor in Knack. Het project viseert specifiek gedetineerden die voorwaardelijk vrij kunnen komen. Men wil hierbij met de hulp van gematigde imams radicale moslimgevangenen op andere gedachten dan de jihad brengen.

Met het project ‘Theologische Aanpak Islamitische Radicalisering’ wil Vandeurzen ex-gedetineerden op andere paden dan de jihad brengen of behouden. Het project zal 174.000 euro kosten en wordt gecoördineerd door twee imams: Saïd Aberkan, hoofd-islamconsulent van het Vlaamse gevangeniswezen en Khalid Benhaddou, voorzitter van het Platform Vlaamse Imams.

Het project kan bepaalde verplichte probatievoorwaarden koppelen aan een vervroegde invrijheidstelling. “Denk concreet aan gesprekken in een neutrale omgeving, minstens tien uur verspreid over verschillende sessies”, aldus Benhaddou:“[We] gaan […] ook een opleiding over islam en jihadisme geven in Justitiehuizen en binnen het Agentschap Jongerenwelzijn”.

 

Aanslag Luik verhit debat over radicale moslimgevangenen

Afgelopen dagen was er heel wat politieke controverse rond Benjamin Herman, de radicale moslimbekeerling die tijdens zijn penitentiair verlof drie mensen doodde in Luik. N-VA-voorzitter Bart De Wever stelde na de aanslag in Luik voor om terroristen en moslimextremisten in de gevangenis te laten zolang er sprake is van een terreurdreiging. Justitieminister Koen Geens (CD&V) – die zich “niet persoonlijk” maar wel “politiek verantwoordelijk”achtte voor de aanslag in Luik – schoot dit voorstel echter af: “Ik wil geen Guantanamo creëren in België.”

Vorige week dinsdag brak de hel los in LuikBenjamin Herman opende het vuur op twee agentes en een voorbijganger, met dodelijke afloop voor de drie slachtoffers. De dader – die gehoord werd “Allahu akbar!” te roepen – werd hierna doodgeschoten door de anti-banditismebrigade van de politie. Herman bleek een moslimbekeerling te zijn die tijdens zijn verblijf in de gevangenis vorig jaar radicaliseerde. Onderzoekers troffen in de cel van Herman onder andere een Koran en een gebedskleed aan. Herman stond onder invloed van twee radicale moslims in de gevangenis, waaronder een IS-ronselaar.

Minder verloven, meer inbreuken

Justitie heeft de afgelopen drie jaar steeds meer penitentiaire verloven ingetrokken wegens het niet naleven van de voorwaarden. (zie tabel) In een vijfde van de gevallen werden nieuwe feiten gepleegd. Tot nu hebben 854 gevangenen van een verlengd verlof genoten. In 126 gevallen (14%) werd de vergunning ingetrokken, wat vergelijkbaar is met de normale penitentiaire verloven. Vorige week donderdag heeft justitieminister Koen Geens (CD&V) de toekenning van verlengde penitentiaire verloven met een week opgeschort, tot de evaluatie van de maatregel afgerond is.

HLN, 14/6/2018

Drugsverslaafde gevangenen blijven in de kou

De centrale aanmeldingspunten voor drugsverslaafden (CAP) zijn op 1 mei 2016 gestopt. Zij kregen een negatief advies van de inspecteur van Financiën. Het gevolg is dat duizenden gevangenen nergens meer terecht kunnen voor een opname of behandeling na de stopzetting van de CAP's. Zo is er een belangrijke link met de hulpverlening doorgeknipt.

Om in aanmerking te komen voor een voorwaardelijke vrijlating (VI) moeten gedetineerden een toekomstplan hebben en een attest van het CAP is hierbij essentieel.

De Standaard, 20161004

Nieuwe wet om voortvluchtigen te klissen

Het FAST-team van de federale politie dat voortvluchtigen opspoort, krijgt vanaf dit jaar meer middelen om veroordeelden te kunnen arresteren. Er wordt ook aan een wetswijziging gewerkt om het FAST-team meer armslag te geven. Ontsnappen en voortvluchtig zijn is in België niet strafbaar. Tegen voortvluchtigen kan tot nu toe alleen een gerechtelijk onderzoek worden gestart als er concrete aanwijzigen zijn dat er een nieuw misdrijf is gepleegd. Door het nieuwe strafuitvoeringsonderzoek zou daar verandering in komen en zouden er bijzondere opsporngsmaatregelen getroffen kunnen worden.

HLN, 20161220

leestip

Titel: Het verhaal van justitie

Auteur: X. Rousseau

Uitgeverij: Snoeck, 2017

ISBN: 9789461613509

Detentiehuizen, de oplossing voor opvangcapaciteit?

De stakingen van de cipiers hebben één voordeel: na jarenlange onverschilligheid ontwikkelt zich een debat over de Belgische gevangenissen. België wordt al jarenlang op de vingers getiktdoor Europa over grove schendingen van de rechten van gedetineerden.

Al jarenlang wordt gewaarschuwd voor de risico's van 'detentieschade' die gevangenen oplopen. de kans op een succesvolle reïntegratie daalt, de kans op recidive stijgt.  Thans wordt er geijverd voor gedifferentieerde detentiehuizen en het nieuwe masterplanvoor de gevangenissen zet voorzichtig stappen in die richting. De visie op straffen is geëvolueerd. De focus op mensenrechten, reïntegratie en recidivereductie is enigzins veranderd in de interne organisatie van het gevangenisregime. Pogingen om gevangenissen aan te passen botsen op de grenzen van de gevangenissen en het regime van individuele opsluiting. Het in de basiswet vastgelegde principe van normalisering wil het leven in de gevangenissen zo veel mogelijk in overeenstemming brengen met het leven daarbuiten. Daarentegen wordt de efficiënte inpassing in het sociaal beleid van het gevangeniswezen vaak ook vergeten.

De Standaard, 20161216

Strengere straffen

Nieuwe krachtlijnen uit het nieuwe strafwetboek waaraan de minister van Justitie werkt: meer alternatieve voor celstraffen,
een betere opdeling in 7 niveaus en strengere behandeling van medeplichtigen en poging tot misdrijf.
Tarieven voor wanbedrijven over 5 niveaus van 250 euro boete, werkstraffen, probatiestraf, verbeurdverklaring, geldstraffen
tot 20 jaar cel. Voor misdaden zijn 2 niveaus gereserveerd niveau 6 20-30 jaar cel en niveau 7 levenslange celstraf.

Het Laatste Nieuws 20160428