Binnendemuren

headermetnaam1

Neen.

Gevangenen worden beschouwd als tijdelijk afwezig in hun thuisgemeente.

Een gevangene die deel uitmaakt van een gezin blijft tijdens zijn verblijf in de gevangenis ingeschreven in de registers van de gemeente waar het gezin verblijft. Hij volgt het lot van het gezin bij een verhuis.

Een alleenstaande blijft ingeschreven in de gemeente waar hij woonde voor de hechtenis als ondertussen niet iemand anders in zijn woning woont en als hij ervoor zorgt dat zijn post wordt doorgestuurd.

Wordt de band met het gezin verbroken of heeft de gevangene nergens woonrechten meer, dan krijgt hij een referentieadres bij het OCMW van de gemeente waar hij het laatst ingeschreven was. Was hij nooit eerder ingeschreven dan krijgt hij een referentieadres bij het OCMW van de gemeente waar de gevangenis gelegen is.

Bron: https://www.wonenvlaanderen.be/content/een-gevangene-gedomicilieerd-de-gevangenis

Twee jaar geleden veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ons land voor de wijze waarop  geïnterneerden in onze gevangenissen (niet) behandeld worden.  Vandaag, 6 december 2018, verstrijkt de termijn die  aan België  werd opgelegd om structurele oplossingen te bedenken. Probleem opgelost of staan we opnieuw aan het begin van een rist veroordelingen? En vooral, wat met de ongeveer 500 geïnterneerden die nog steeds in de gevangenis zitten?   

Peter Verpoorten, een advocaat die even gespecialiseerd als geëngageerd is in de strijd voor een lotsverbetering van geïnterneerden, trok ook met dit dossier naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zijn klacht komt er op neer dat zijn cliënt niet op zijn plaats zit in de gevangenis omdat hij daar geen gepaste behandeling krijgt.  

En die redenering wordt gevolgd door het Europees Hof. Meer dan negen jaar verblijft W.D. in de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Merksplas zonder enige vorm van behandeling en zonder enig perspectief op heropname in de samenleving. Dat is voor het Hof een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, een verbod op onmenselijke behandeling. Het was niet de eerste keer dat België hiervoor veroordeeld werd.  

België is in totaal al 25 keer veroordeeld voor de wijze waarop geïnterneerden in de gevangenis (niet) behandeld worden. Dat waren in eerste instantie allemaal individuele veroordelingen waarbij het Hof een schadevergoeding toekende aan de geïnterneerde. In het geval van W.D. was dat 16.000 euro. 

Pilootarrest

Maar het arrest W.D. ging verder dan zijn zuiver individueel dossier. In 2004 besliste het Europees Hof om ook zogenaamde pilootarresten uit te spreken (al blijven die echt wel de uitzondering). In een pilootarrest wordt aan het veroordeelde land uitgelegd hoe een bepaald structureel probleem in het land moet worden aangepakt. 

België genoot de twijfelachtige eer op 6 september 2016 zo’n pilootarrest te krijgen in de zaak W.D. “Dat mag gerust omschreven worden als een historische blaam,” zo schreef hoogleraar strafrecht Joachim Meese.

De bedoeling van een pilootarrest is dus dat landen de veroordelingen niet blijven opstapelen maar wel het probleem bij de wortel aanpakken en, zo mogelijk, voor eens en voor altijd oplossen. 

In België was het besef er natuurlijk al wel langer dat er iets ten gronde moest veranderen. En het moet gezegd worden, de jongste jaren is er een indrukwekkend aantal maatregelen genomen. Het resultaat daarvan is o.a. een aanzienlijke daling van het aantal geïnterneerden in de gevangenis.  

Die beweging werd al ingezet door minister van Justitie Laurette Onkelinx. “Enfin,” was haar eerste woord bij de officiële opening van het FPC in Gent en dat is goed gekozen want hervormingen vragen veel tijd. Ook in het regeerakkoord van de regering Michel stond het er opnieuw: geïnterneerden moeten kunnen worden opgevangen in een aangepaste infrastructuur en moeten geschikte zorg krijgen tijdens hun detentie. 

Het resulteerde o.a. in een meerjarenplan en een masterplan internering, gedragen door minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).  

Er kwam een nieuwe interneringswet (2016) en daarmee verhoogde de drempel om iemand te kunnen interneren, werden de rechten van geïnterneerden versterkt en werd er ingezet op de kwaliteit van de psychiatrische expertises (o.a. door een betere vergoeding van psychiaters). 

Of die nieuwe interneringswet ook leidde tot minder interneringen, is niet duidelijk. Merkwaardig genoeg zijn daarover geen betrouwbare cijfers beschikbaar. 

Er zijn in Vlaanderen ondertussen twee FPC’s (Forensisch Psychiatrisch Centrum), in Gent (met plaats voor 264 mensen) en in Antwerpen (met plaats voor 182 mensen). En er staan er gepland in Paifve (met plaats voor 250 mensen) en Waver (ook voor 250 mensen). Als die twee plaatsen effectief geopend zijn (de opening is gepland voor 2023), betekent dat dat er in Wallonië 500 geïnterneerden uit de gevangenis verdwijnen richting psychiatrie.   

Er is ook de long stayafdeling in Bierbeek (30 plaatsen) en iets gelijkaardigs zal er komen in Aalst (met plaats voor 120 mensen). Voor 20 vrouwelijke geïnterneerden kwam er plaats in Levanta in Zelzate (die onlangs in opspraak kwam omwille van enkele omstreden praktijken). Daarnaast werden door het meerjarenplan internering her en der psychiatrische bedden opgewaardeerd waardoor in totaal er bijkomend plaats is voor 72 geïnterneerden in psychiatrische ziekenhuizen. 

Naast het meerjarenplan is er ook nog het masterplan internering. En ook dat laatste heeft geleid tot een gevoelige uitbreiding van het aantal plaatsen voor geïnterneerden. Welgeteld 282 psychiatrische bedden kwamen er tot nu toe nationaal bij. 

Als alle plannen effectief gerealiseerd zijn, zullen er in totaal ruim 1.000 plaatsen aan geïnterneerden kunnen aangeboden worden buiten de gevangenis. 

Alle geïnterneerden uit de gevangenis?

Op termijn wil men alle geïnterneerden weg uit de gevangenis of op zijn minst tot een strikt minimum beperken. Wellicht zullen er altijd een beperkt aantal geïnterneerden in de gevangenis blijven zitten. Het gaat dan om mensen die kort na de feiten geïnterneerd worden en in afwachting van hun plaatsing daar verblijven. 

Het Europees Hof maakt daar ook geen bezwaar tegen. Het Europees Hof veroordeelde ons land omdat ze geïnterneerden opsluit voor een onredelijke termijn en zonder aangepaste zorg.  

Dat laatste is niet onbelangrijk want internering is niet alleen maar een kwantitatief probleem. Idealiter moet iedereen in het zorgcircuit samenwerken zodat de doorstroming zo vlot mogelijk verloopt en geïnterneerden niet enkel verplaatst worden.  

Hoe dan ook, de doorstroming van geïnterneerden naar de forensische psychiatrie of het zorgcircuit verloopt hier en nu nog moeizaam. Dat blijkt ook uit de rapportage van het FPC Gent bijvoorbeeld. De mensen blijven daar langer zitten dan verwacht. Dat heeft te maken met capaciteitsproblemen en met het soms bijzonder moeilijke profiel van sommige geïnterneerden. In een aantal gevallen hebben we te maken met maatschappelijk gevaarlijke mensen, niet altijd even gemotiveerd om iets te veranderen aan hun situatie of mensen waarbij de aangeboden behandeling niet aanslaat.

Wat nu?

Vandaag, 6 december, verstrijkt de termijn van twee jaar die België kreeg om orde op zaken te stellen. En dat betekent ook dat alle andere dossiers die in afwachting van dit pilootarrest werden opgeschort, terug geactiveerd zullen worden. 

In het kantoor van advocaat Peter Verpoorten alleen al zijn dat er welgeteld 68, zo deelt hij mee. Hij kreeg inmiddels van het Europees Hof de vraag om een update te maken van die dossiers. Drie geïnterneerden zijn inmiddels overleden, resten nog 65 dossiers al is het correcter te spreken over 65 mensen die nog in de gevangenis zitten. 

Het comité van ministers van de Raad van Europa maakte in september van dit jaar opnieuw een evaluatie en daaruit blijkt een (voorzichtig) optimisme. 

Het valt af te wachten hoe het Europees Hof zich in nieuwe dossiers zal uitspreken maar de verwachting is wel dat de magistraten in Straatsburg ook gezien hebben dat er in België enorm veel veranderd is. 

Bron: VRT NWS: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/05/_historische-blaam-rechtgezet/

... een 47-jarige man die op zoek is naar vrouwelijk contact rond dezelfde leeftijd. Ben jij geïnteresseerd in briefwisseling en later telefonisch contact en eventueel een bezoekje? Geef dan een seintje. Groetjes! Chris!

Vanaf 2019 komt er in Sint-Gilles een forensisch psychiatrisch observatiecentrum. Dat schrijft De Morgen en bevestigt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het centrum onderzoekt onder meer gevangenen met psychiatrische problemen voorafgaand aan hun vrijlating. 

Verdachten in voorarrest zullen vanaf 2019 door het psychiatrisch observatiecentrum worden onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. Maar ook gevangenen die tekenen vertonen van psychiatrische stoornissen, passeren langs het centrum. 

"De bedoeling van het observatiecentrum is om mensen die feiten hebben gepleegd die strafbaar zijn, te analyseren", legt minister Geens uit. "Dat wil zeggen: weten of ze toerekeningsvatbaar zijn of niet, om hen dan een aangepaste manier van behandeling of bestraffing te geven."

 

Het observatiecentrum zal onderzoeken of gewone gedetineerden met psychiatrische problemen alsnog geïnterneerd moeten worden

Koen Geens, minister van Justitie

"De bedoeling is ook om te kijken of gewone gedetineerden die psychiatrische problemen ontwikkelen en die niet aan de juiste behandeling zijn onderworpen, alsnog geïnterneerd moeten worden. Dat wil zeggen: behandeld worden als zorgbehoevende patiënten eerder dan als gevangenen."

Het observatiecentrum was oorspronkelijk gepland voor januari 2016 in Haren als onderdeel van het nieuwe gevangeniscomplex daar. Die bouw liep echter vertraging op, waardoor er vanaf volgend jaar een voorlopig observatiecentrum komt in Sint-Gillis. Het definitieve observatiecentrum staat wel nog altijd gepland in Haren. 

VRT Nieuws, 02/06/2018

Gedetineerden in de Belgische gevangenissen gaan steeds inventiever te werk om aan drugs te geraken. Het Europees Drugsagentschap signaleert een nieuwe trend waarbij synthetische drugs verneveld wordt op papiertjes en zo via het postverkeer de gevangenismuren worden binnengebracht. Volgens experts gaat het om een moeilijk op te sporen én gevaarlijke nieuwe vorm van drugs. Het Gevangeniswezen heeft haar personeel gevraagd om de nieuwe tendens op te volgen en controles uit te voeren op de briefwisseling van gedetineerden. (YDS)

HLN: 09/06/2018

De Vlaamse overheid schakelt imams in om geradicaliseerde moslimgevangen die in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating te ‘de-radicaliseren’. Het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) stelt het project ‘Theologische Aanpak Islamitische Radicalisering’ voor in Knack. Het project viseert specifiek gedetineerden die voorwaardelijk vrij kunnen komen. Men wil hierbij met de hulp van gematigde imams radicale moslimgevangenen op andere gedachten dan de jihad brengen.

Met het project ‘Theologische Aanpak Islamitische Radicalisering’ wil Vandeurzen ex-gedetineerden op andere paden dan de jihad brengen of behouden. Het project zal 174.000 euro kosten en wordt gecoördineerd door twee imams: Saïd Aberkan, hoofd-islamconsulent van het Vlaamse gevangeniswezen en Khalid Benhaddou, voorzitter van het Platform Vlaamse Imams.

Het project kan bepaalde verplichte probatievoorwaarden koppelen aan een vervroegde invrijheidstelling. “Denk concreet aan gesprekken in een neutrale omgeving, minstens tien uur verspreid over verschillende sessies”, aldus Benhaddou:“[We] gaan […] ook een opleiding over islam en jihadisme geven in Justitiehuizen en binnen het Agentschap Jongerenwelzijn”.

 

Aanslag Luik verhit debat over radicale moslimgevangenen

Afgelopen dagen was er heel wat politieke controverse rond Benjamin Herman, de radicale moslimbekeerling die tijdens zijn penitentiair verlof drie mensen doodde in Luik. N-VA-voorzitter Bart De Wever stelde na de aanslag in Luik voor om terroristen en moslimextremisten in de gevangenis te laten zolang er sprake is van een terreurdreiging. Justitieminister Koen Geens (CD&V) – die zich “niet persoonlijk” maar wel “politiek verantwoordelijk”achtte voor de aanslag in Luik – schoot dit voorstel echter af: “Ik wil geen Guantanamo creëren in België.”

Vorige week dinsdag brak de hel los in LuikBenjamin Herman opende het vuur op twee agentes en een voorbijganger, met dodelijke afloop voor de drie slachtoffers. De dader – die gehoord werd “Allahu akbar!” te roepen – werd hierna doodgeschoten door de anti-banditismebrigade van de politie. Herman bleek een moslimbekeerling te zijn die tijdens zijn verblijf in de gevangenis vorig jaar radicaliseerde. Onderzoekers troffen in de cel van Herman onder andere een Koran en een gebedskleed aan. Herman stond onder invloed van twee radicale moslims in de gevangenis, waaronder een IS-ronselaar.

Justitie heeft de afgelopen drie jaar steeds meer penitentiaire verloven ingetrokken wegens het niet naleven van de voorwaarden. (zie tabel) In een vijfde van de gevallen werden nieuwe feiten gepleegd. Tot nu hebben 854 gevangenen van een verlengd verlof genoten. In 126 gevallen (14%) werd de vergunning ingetrokken, wat vergelijkbaar is met de normale penitentiaire verloven. Vorige week donderdag heeft justitieminister Koen Geens (CD&V) de toekenning van verlengde penitentiaire verloven met een week opgeschort, tot de evaluatie van de maatregel afgerond is.

HLN, 14/6/2018

 

Nu de cipiersstaking voorbij is, moeten we werk maken van een menselijker detentiebeleid, vindt Siska Deknudt, aalmoezenier in de gevangenis Beveren.

In een opiniestuk in De Standaard schetst gevangenisaalmoezenier Siska Deknudt de situatie in de strafinstellingen tijdens de voorbij cipiersstaking.

De celdeuren bleven dicht, maar vanwege de hitte werden na de middag de kleine luikjes in de celdeuren opengezet. Gedetineerden hoorden onze stem en onze voetstappen. Door met de armen te zwaaien gaven ze ons een teken dat ze nood hadden aan een gesprek. Zij schoven een stoel tot bij het openstaande luikje en van deur tot deur gingen wij door de knieën om te luisteren.

Geen 'back to normal'

Na de staking bleef bij veel geestelijke zorgverstrekkers een gevoel van onbehagen hangen. Waarom is het zo moeilijk de gedetineerden een stem te geven? In de oude basiswet stond dat een gevangenisstraf ‘leed moet toevoegen in verhouding tot de misdaad’. Dat principe is er intussen uitgehaald, maar geldt het stiekem niet nog altijd?

Gedetineerden betwisten de noodzaak van hun straf niet. In elk gesprek dat aalmoezeniers met daders voeren, is het slachtoffer in gedachten aanwezig.

Straffeloosheid is geen optie. Maar als gevangenen vastgepind worden op hun daderschap, zijn ze nooit klaar om een positieve rol op te nemen in de samenleving.

Siska Deknudt: Wie bij elk incident schreeuwt om een veiliger samenleving, moet ook de moed opbrengen om verder te kijken dan een detentiebeleid dat roept om de eeuwigdurende opsluiting van de onverbeterlijke crimineel.

Warme bewaking en stille ruimte

Deknudt pleit voor warme bewaking, zoals die in Nederland al een feit is. Belgische gevangenen die uit Tilburg overkomen, getuigen daarvan. En ze hoopt luidop dat er op de plannen voor de nieuwe gevangenissen plaats is voorzein voor een stille ruimte, waar gedetineerden aan introspectie kunnen doen. Een plek waar zijn zachte kant een veilige ruimte krijgt.

 

Bron: Kerknet

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/blog/gevangenisaalmoezenier-na-staking-niet-zomaar-back-normal

 

ben ben 34 jaar. Ik zoek iemand om mee te schrijven en zo de eenzaamheid wat te doorbreken. Interesse? Geef me een seintje! Alvast bedankt! Petru

Men noemt mij Toshi en ik zou graag een sociale kring willen opbouwen na een lange periode van detentie.
Langs deze weg zoek ik mensen die mijn gedachten (en misschien meer) kunnen vasthouden buiten de uren, eert via briefwisseling en later eventueel telefonisch of via bezoek.

Ben zeer sportief (ingesteld en gebouwd – 84kg droog!), ex-militair, boedhist en Tijger (Chinese horoscoop).
mijn levensmoto is zo’n beetje: een gezonde geest in een gezond lichaam. Dus veel sporten, gezonde nieuwsgieigheid en veel boeken!

Man, vrouw, maakt niet uit. We zien wel of het klikt.

Subcategorieën

ATTENTIE - Werkwijze van corresponderen
De gedetineerden beschikken niet over internet. Wij ontvangen van hen een zoekertje en plaatsen dit op onze website.
Wanneer u op dit zoekertje reageert of ons een mail stuurt voor meer informatie, dan bezorgen wij u het contactadres van de gedetineerde(n).
U schrijft met hen vanuit uw eigen adres. Na enkele weken nemen wij met u contact op om eens te informeren naar hoe het loopt en hoe u zich erbij voelt.
Met vriendelijke groet,  het Binnendemuren Team

Handige links

U bevindt zich hier: Start