Binnendemuren

headermetnaam1

Gedetineerden uit de 26 andere lidstaten van de EU zullen straks soepel en snel kunnen worden overgebracht naar hun land van herkomst, om daar hun straf verder uit te zitten.

Een penitentiair bewakingsassistent (PBa) uit Leuven vertelt haar ervaringen.

in de gevangenis is het niet makkelijk om de band met familie en vrienden te onderhouden, maar het is net achter de muren dat je je vaak alleen voelt en dat je snakt naar contact met je naasten. Sommigen onder jullie hebben dan net veel contact met familie en vrienden. Anderen verzeilen misschien in een situatie waar vrienden en familie niet meer willen komen of waar het contact langzaamaan verwatert. Soms vind je tussen de muren een vriend met een luisterend oor, soms niet. Voelen jullie je verdomd alleen tussen de muren? Of net niet?

Verjaardagen en jubilea zijn niet alleen een moment van viering, maar tevens een gelegenheid om stil te staan bij het verleden en tegelijkertijd vooruit te kijken. Met 150 jaar Leuven Centraal -  de aanleiding voor dit themanummer – dient zich een moment aan om een stand van zaken op te maken, om te reflecteren. In deze bijdrage wenden we die ‘verjaardag’ aan omstil te staan bij gevangenisonderzoek. Op zich heeft Leuven Centraal een bijzondere relatie met gevangenisonderzoek. We wensen ons in dit stuk evenwel niet te beperken tot wat gebeurd  is in één gevangenis, maar in te gaan op gevangenisonderzoek in België. Daarbij kan een terugblik op een onderzoek met enkele bijbehorende reflecties niet afwezig blijven. Dat wijst alvast p het eerste deel van de titel: ‘reculer’, een beetje inhouden, afstand nemen. Of er, zoals de Franse uitdrukking suggereert, na de beschouwingen beter gesprongen kan worden, of er met andere woorden beter of anders zal aangekeken en/of omgegaan worden met gevangenisonderzoek in België, dat valt nadien nog te bekijken.

                                                       Laat de deur op een kier....

 

 

Onafhankelijk van de duur van het gevangen zijn, slaat de detentie vanaf dag één een kloof in je leven en in dat van anderen. Een kloof die op een of andere manier moet overbrugd worden. Als alle bruggen met de buitenwereld zijn opgeblazen is dit een heel zware opdracht. Maar het kan ook een beginpunt, een keerpunt, ja zelfs een nieuwe start worden. De gedachte om opnieuw te kunnen of te willen beginnen, kronkelt als een rode draad doorheen het verblijf in de gevangenis. Voor bijna iedere gedetineerde gaat ooit de poort terug open. Ooit maakt iedere gedetineerde terug deel uit van de maatschappij. Dan woont hij bij jou in de buurt, zit hij naast jou op de trein of staat hij achter jou aan de kassa van de supermarkt. Om met een redelijke kans op slagen je plaats in de maatschappij terug op te kunnen nemen, is meer, veel meer nodig dan een donkere cel, opgesloten en afgesloten van elke realiteit. Hoe het gevangenisgebouw eruitziet is minder belangrijk. Maar welke geest, welke mentaliteit, en welk gevoel waait er door de gangen? Deze wind zal je de weg wijzen en je meevoeren naar de toekomst.

 

Mensen in de kleine wereld van de gevangenis. Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen…

 

Het zijn mensen die voor een bepaalde periode afgesloten samenleven maar daarna terug een plaats nodig hebben in het dorp of de stad. Ze leven binnen de muren op hun eigen manier met zeer beperkte mogelijkheden en de drang om te overleven maakt hen zeer inventief. Ze worden gedreven door het verlangen om gewoon mens te kunnen en te mogen zijn en dromen ervan om opnieuw mee te kunnen in het dagelijkse bestaan buiten deze muren. Ze willen een plaats in de massa. Als je een heel lange tijd afgesloten moet leven, is het onverantwoord om van de ene op de andere dag de sprong in het onbekende te wagen.

 

Het gevoel niemand en niets meer te zijn, is een dagelijkse confrontatie, met het systeem, met de buitenwereld en met jezelf. Als gedetineerde ben je volledig afhankelijk en beleef je vanaf het eerste ogenblik echt het gevangen zijn. Je mag niet meer doen wat je wilt en alleen maar uitvoeren wat je wordt opgedragen. Je moet alles vragen en ondergaan. Dan besef je: ‘ik ben een gedetineerde’.

 

Lente, zomer, herfst en winter. Altijd hetzelfde  patroon. Dezelfde mensen, dezelfde kleuren, grijs en grauw, staat en beton. Of toch niet?

 

Nee, helemaal niet, want in een strafinstelling staat de deur op een kier! In een gevangeniscontext laat dit zeker de wenkbrauwen fronsen. Maar wat een wereld van verschil.

 

Voordat je in een strafinrichting terechtkomt, heb je al in een arresthuis verbleven. Weten dat je nog een tijd in de gevangenis zult moeten doorbrengen, is geen aangename gedachte. De ervaring van 23 uur per dag in een kleine cel te moeten doorbrengen, verandert snel als je in een strafinrichting terechtkomt. Zou het dan toch lukken om hier terug een leven op te bouwen en het leven richting te geven? Het is alvast het proberen waard.

 

De deur op een kier. Dat is genieten van de ‘vrijheid’. Een wereld van verschil tegenover een gesloten deur. Je voelt je opeens niet meer ‘opgesloten’, want je kunt zelf bepalen of je ze opent of sluit. En toch zit je in de gevangenis, een aparte leefwereld waar het leven een speciale dimensie heeft. Ver weg van alle dagelijkse realiteit. Je hoort er niet meer bij, je weet niet meer wat er leeft en gebeurt in de vrije wereld. Maar je wilt wel leven. En liefst zo ‘normaal’ mogelijk.

 

Als je zelf de deur kunt openen, kan je zelf bepalen of je deelneemt aan het leven binnen de muren. Elke dag opnieuw stel je vast dat vel mogelijk is. ‘The sky is the limit’ zouden ze buiten zeggen. Wat een zee aan mogelijkheden die er ontstaan door alleen maar de deur op een kier te laten. Tijdens de vrije momenten aankopen kunnen doen in ‘het winkeltje’ of een bezoekje aan de bibliotheek, een voetbal- of volleybalwedstrijd volgen tussen interne ploegen of externe ploegen, en vooral er zomaar naartoe kunnen gaan. Het voelt zo normaal aan.

 

Laat ons niet zagen over wat er kan of mag. Regels zijn regels en toch staat er geen limiet op wat er kan georganiseerd worden aan activiteiten. Ook al legt een opendeursysteem heel wat verantwoordelijkheid bij de gedetineerde. Maar wat een ervaring om verantwoordelijkheid te mogen nemen. Als je wilt, krijg je echt bewegingsvrijheid en mag je activiteiten (mee) organiseren. Meedoen of niet? Nuttig of niet? Het hangt niet af van het soort activiteit. Het hangt gewoon af van de manier waarop je kunt deelnemen. Soepel inschrijven, een aparte ruimte, geen pottenkijkers, misschien een natje en een droogje, wat kunnen napraten, met humor en serieus, in de openlucht of binnen. In samenspel met anderen en liefst ook met mensen van buiten de muren. Laat mij het anders zeggen: gewoon zoals de dingen buiten de gevangenis ook zouden plaatsvinden. Hierbij heeft iedereen na afloop een goed gevoel.

 

Vaak zij  er speciale ‘bak’-gevoelens die de kop opsteken. Waarom zitten wij hier? Hoe kwamen wij hier? Hoe moet dat nu verder? ‘Alleen is maar alleen’ zouden ze buiten zeggen. ‘Praat erover’ zouden ze buiten zeggen.

 

 En hierbinnen dan? Ook hier is er nood aan sociaal contact en aan een goed gesprek.

 

Veiligheid is dikwijls het sleutelwoord om initiatieven niet te laten plaatsvinden. Mar veiligheid wordt ook bevorderd door onderlinge contacten en vooral door de buitenwereld toe te laten. Breng ‘buiten’ naar ‘binnen’. Het is een venster op de toekomst. Je bent uitgesloten door in de gevangenis te zitten en je wordt nog meer geïsoleerd als je alleen maar kunt bewegen binnen je cel.

 

Waar vind je gesprekpartners als de deur steeds gesloten is? Hoe kun je spontane contacten leggen met mensen die even willen luisteren, hun mening geven, je uitdagen om mee te doen en je dikwijls ook de weg wijzen? Bij meer emotionele uidagingen zoals slachtoffer dader bemiddeling of andere slachtoffer gerichte activiteiten ontstaat een waar groepsgevoel. openheid, vertrouwen en discretie, het zijn geen loze woorden. Sommigen buitenstaanders begrijpen niet dat een echt groepsgevoel kan ontstaan binnen het gevangeniscontext. Wees maar zeker dat het kan en dat diegenen die het beleefden er heel lang de vruchten van dragen. Het belang van deze en andere reisgenoten staat buiten kijf. Ook de relatie tussen de gedetineerden en personeel wordt normaler als men kan samenleven in een opendeursysteem. Door met zoveel mogelijk mensen en activiteiten in contact te komen blijf je actief en bouw ja aan een weg naar buiten. Er zijn heel veel factoren die bijdragen tot kansen op een succesvolle re-integratie.

 

Één van de belangrijkste…. laat de deur op een kier….

 

Welkom op de binnendemurenwebsite. Deze website is bedoeld om u te informeren over alles wat samenhangt met het gevangeniswezen in België.


De manier waarop een samenleving het strafbeleid en de strafprocedures organiseert, bepaalt of ze wel of niet fatsoenlijk is. Ook criminelen hebben recht op elementair menselijk respect. Gemeten aan deze vorm van de filosoof Margalit presteert België ondermaats, ondanks dat reeds veel werk is gebeurd voor een noodzakelijke inhaalbeweging, en binnendemuren wil hieraan bijdragen.

binnendemuren is een niet-georganiseerde en niet commerciële website opgesteld door en vóór gedetineerden en belangstellenden. De website is ontstaan op initiatief van gedetineerden in Belgische gevangenissen.

Via binnendemuren worden op een constructieve wijze o.a.(gemeenschappelijke) problemen aan de kaak gesteld, die zich afspelen (of afspeelden) gedurende het gehele traject van het verblijf in de gevangenis, dit wil zeggen vanaf het moment van de vrijheidsontneming tot het moment van vrijlating.
Het is zeker niet de bedoeling om via deze website personen na te wijzen, te beledigen of in een kwaad daglicht te stellen !!!!

binnendemuren is een site waar gedetineerden en ex-gedetineerden, belangstellenden en -hebbenden, indien gewenst anoniem, hun verhalen en anekdotes kwijt kunnen waar ze elders niet mee terecht kunnen en/of konden. Tevens biedt de website de mogelijkheid informatie te vinden aangaande rechten van gevangenen, wetgevingen en hulporganisaties .....

Doelstellingen

binnendemuren wil mede een positieve uitlaatklep zijn voor mensen die niet of nauwelijks met het gerecht en/of de gevangenis te maken hebben gehad, op een coöperatieve wijze. Bewust trachten te maken en te informeren over wat zich afspeelt binnen de gevangenismuren. ( Anonieme) anekdotes vanuit de gevangenis van gedetineerden en ex- gedetineerden aangaande de toegepaste regels en regimes. Hoe de al dan niet bestaande regels worden geinterpreteerd door de directies en beambten. De absurditeiten die zich binnen de muren afspelen en ( nog steeds ) de wantoestanden die in sommige ( Belgische ) gevangenissen bestaan. Verhalen en anekdotes waarmee ( ex-) gedetineerden ( anoniem uiteraard ) elders niet terecht kunnen en/of konden. Reacties op uitzendingen van radio en tv en recht van antwoord op publicaties.

binnendemuren wil een hulpbron zijn voor iedereen, waar informatie gevonden kan worden omtrent wetgeving, literatuur aangaande gevangenis en gevangeniswezen, detentie binnen en buiten de gevangenis. Met waardevolle adressen, e-mailadressen en verwijzigingen naar nuttige websites die betrekking hebben op het beoogde doel. Het bewustzijn is zeker aanwezig dat informatieverstrekking nooit volledig zal en kan zijn!

binnendemuren wil via het aandragen van actuele in situ informatie aan beleidsmakers de mogelijkheid bieden om hun mening en beslissingen kracht bij te zetten om noodzakelijke hervormingen van het gevangeniswezen ( o.a.strafrecht, strafprocesrecht, Basiswet en Wet rechtspositie ) door te kunnen voeren.

Contact

Het is mogelijk om je eigen ervaringen in de gevangenis of met justitie op de website te laten plaatsen.
Ook kunnen artikelen op de website van commentaar en/of aanvullingen worden voorzien. Ongepast commentaar zal worden verwijderd.

Reageer per brief naar het postadres  vermeldt onder Contact of stuur een e-mail ( u vindt het invulformulier hiervoor ook onder Contact )om deze website een waardevol hulpmiddel voor belanghebbenden te laten zijn.

Anonimiteit is geboden ( behalve wanneer u dit zelf expliciet aangeeft, dan wordt uw naam of pseudoniem vermeld op de website ).

Indien gedetineerden dit wensen ( door dit eenvoudig te vermelden in hun correspondentie ), kunnen reacties op hun ingezonden stukken worden doorgestuurd naar betreffende gedetineerde.

P.S. Alle artikelen op deze website zijn geschreven door gedetineerden of overgenomen al dan niet in aangepaste vorm uit tijdschriften zoals bijvoorbeeld het tijdschrift  FATIK. Persoonsgerichte artikelen uit tijdschriften zijn door de gedetineerden soms in algemene vorm aangepast en daarna ingestuurd om de privacy van de gedetineerde medemensen te beschermen en daarna door beheerder geplaatst. De bedoeling van deze website is om artikelen in het belang van gedetineerden en hun naasten overzichtelijk bij elkaar te zetten en zodoende blijvend toegangelijk te houden voor de lezers.  

 

OPROEP i.v.m. supportgroep

De "supportgroep"zijn experten/specialisten (de één met al meer ervaring dan de ander) van verschillende disciplines (maatschappelijk werk, recht, slachtofferhulp,...) die de webbeheerder als vrijwillger bijstaan met het beantwoorden van vragen  (gesteld via de website of via direct contact met beheerder) aangaande diverse (rand)facetten in en rond de gevangenis. Het is de bedoeling dat in deze supportgroep verscheiden "disciplines"aanwezig zijn. Wat in deze groep geschreven wordt zal alleen zichtbaar zijn voor leden van de groep. De tijd per maand die u hieraan kwijt bent zal ons inziens ruw geschat 15 tot 30 minuten bedragen.

Indien u denkt actief te kunnen bijdragen aan deze supportgroep gelieve dan contact op te nemen met beheerder, e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alleen door bundeling van krachten is het mogelijk het logge apparaat "Justitie "geheten, wellicht beetje bij beetje in beweging te krijgen en het mede te helpen de goede richting in te slaan.

 

Handige links

U bevindt zich hier: Start Introductie